Veilig sporten

ZVN is een vereniging waar iedereen welkom is en met plezier kan sporten.

We staan voor gelijkwaardigheid.

Er wordt niet gekeken naar afkomst, geaardheid, geloof of handicap:

je mag zijn wie je bent!

We houden rekening met verschillen en delen onze passie voor wedstrijdzwemmen.

Daarbij hoort respect en behoorlijk gedrag. Onderling, maar ook naar het bestuur, trainers, officials, vrijwilligers, ouders en supporters.

Dit geldt in onze zwembaden en maar ook daarbuiten.

Vaak gaat het om gezond verstand, maar zekerheidshalve is er ook een gedragscode binnen ZVN.

Er wordt niet gekeken naar afkomst, geaardheid, geloof of handicap: je mag zijn wie je bent!

We houden rekening met verschillen en delen onze passie voor wedstrijdzwemmen.

Er wordt niet gekeken
naar afkomst, geaardheid, geloof of handicap:
je mag zijn wie je bent!

We houden rekening met verschillen en delen onze passie voor wedstrijdzwemmen.

Daarbij hoort respect en behoorlijk gedrag. Onderling, maar ook naar het bestuur, trainers, officials, vrijwilligers, ouders en supporters.

Dit geldt in onze zwembaden en maar ook daarbuiten.

Vaak gaat het om gezond verstand, maar zekerheidshalve is er ook een gedragscode binnen ZVN.

Daarbij hoort respect en behoorlijk gedrag. Onderling, maar ook naar het bestuur, trainers, officials, vrijwilligers, ouders en supporters.

Dit geldt in onze zwembaden en maar ook daarbuiten.

Vaak gaat het om gezond verstand, maar zekerheidshalve is er ook een gedragscode binnen ZVN.

Onze gedragscode is afgeleid van Code Blauw van de KNZB.

Code Blauw: Respect, Sportiviteit, Veiligheid en Plezier!

Code Blauw is door de KNZB opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken (www.knzb.nl/cb/).

Met Code Blauw laten KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. We creëren een blauwe golf waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

ZVN geeft invulling aan een veilig sportklimaat door:

Favicon rond

Gedragsregels

Binnen ZVN gaan we op een respectvolle en sportieve wijze met elkaar om. Hierbij maken we gebruik van de gedragsregels die zijn opgesteld door de KNZB en het NOC*NSF.

Hierin is opgenomen hoe we met elkaar omgaan, maar ook de gedragsnormen in relatie tussen sporter en trainer/begeleider worden hierin benoemd.

Onze begeleiders vallen onder de gedragsregels van het NOC*NSF

Pestprotocol

Alle leden en begeleiders moeten zich binnen ZVN veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pesten hoort daar niet bij.

Pestgedrag nemen wij hoog op en wordt aangepakt. 

ZVN sluit zich aan bij de missie van het NOC-NSF:

Het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen en een sociaal veilig sportklimaat.

Mocht een sporter, begeleider, trainer of ouder toch te maken krijgen met pesten dan kan deze terecht bij één van onze vertrouwenspersonen of het Centrum Veilige Sport

Aannamebeleid trainers en vrijwilligers

Zwemvereniging Noordwijkerhout staat voor een veilig sportklimaat waarin onze leden onbezorgd kunnen sporten. Daarom hebben wij het volgende aannamebeleid:

  • Kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of eventueel de betreffende commissie.
  • Gedragsregels zijn bekend en hier wordt naar gehandeld.
  • Voor elke vrijwilliger wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Deze worden elke drie jaar geactualiseerd.
  • Wanneer een trainer of vrijwilliger bij een andere vereniging vandaan komt, vragen wij altijd referenties op. 

VOG-beleid

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Om te zorgen voor een veilige zwemsport moeten binnen ZVN alle vrijwilligers een VOG kunnen tonen.

Dit helpt ons om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging ter verkleinen.

Wij streven naar een veilige sportomgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich aan de regels houdt en zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen!

Vertrouwenspersonen

Binnen ZVN hebben we twee vertrouwenspersonen. Wij hebben ervoor gekozen om een mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersoon aan te stellen.

Je kunt contact opnemen met degene waar je je het prettigst bij voelt.

male

André van der Vossen

woman

Iris Dofferhoff

© 2023 ZVN || Website gemaakt door Kitewebsites